دستمال ماشینی رعنا

دستمال ماشینی رعنا
تهیه شده از کاغذ تیشوی 100 % بهداشتی وارداتی از معتبرترین کشورهای جهان همرا با مجوز بهداشتی تهیه شده و دارای قدرت جذب عالی و فاقد هر گونه آلودگی فیزیکی ، شیمیایی ، میکروبی و مواد حساسیت زا می باشد که بصورت تک تک از جعبه خارج می شود
ذستمال ماشینی رعنا در جعبه های مناسب تولید می گردد